• FINCAS EUROPA
 • C/ Barcelona 26
 • 43840 Salou (Tarragona)
 • +34977351020
 • +34639727671
 • Localització
Cerca avançada

Avisos legals

 1. Protección de datos de carácter personalEn el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), cuyo objeto es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal, FINCAS EUROPA informa a los usuarios de que los datos introducidos en los formularios de contacto, y de contratar se almacenarán en ficheros propiedad de FINCAS EUROPA . Asimismo FINCAS EUROPA ; muestra su compromiso de no destinar sus contenidos a una finalidad distinta para la cual fueron recogidos, garantizando la máxima confidencialidad y a aplicar las medidas técnicas y de seguridad necesarias para evitar el acceso no autorizado al mismo según establece la normativa vigente en materia de protección de datos.
 2. Derecho de acceso, rectificación y cancelaciónEl titular de los datos tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Para ejercitar estos derechos, los titulares de los datos pueden dirigir una petición escrita por correo postal a la dirección C/ Barcelona 26 43840 Salou (Tarragona), al email de contacto info@fincaseuropa.com, o bien pueden contactar a través del teléfono +34977351020.
 3. Divulgación de la información a terceras partesFINCAS EUROPA se compromete a no vender o transferir la información personal recabada en sus sitios web a otras entidades para su utilización sin su aprobación expresa y ofreciéndole la oportunidad de ejercer su derecho de cancelación y oposición comentada anteriormente.
 4. Enlaces externosSi el usuario opta a abandonar este sitio Web a través de enlaces a páginas web no pertenecientes a nuestra empresa, FINCAS EUROPA no se hará responsable de las políticas de privacidad de dichos sitios web ni de las cookies que estos puedan almacenar en el ordenador del Usuario.
 5. Cuestiones legalesEste es un sitio web que está sujeto a la Ley española. FINCAS EUROPA podrá disponer de la información personal proporcionada por el usuario sin su consentimiento cuando así le sea exigido legalmente, o bien actuando de buena fe siempre y cuando dicha acción sea necesaria para investigar o proteger a los invitados, visitantes o asociados de FINCAS EUROPA o a bienes de su propiedad (incluyendo este sitio Web).
 6. Cambios en la Política de Privacidad de este sitio WebFINCAS EUROPA podrá incluir cambios en la Política de Privacidad de este sitio Web. Todos los cambios serán puestos a su disposición en esta web, para mantener informado al usuario.

 

www.fincaseuropa.es

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, t'informem que el lloc web www.fincaseuropa.es, és propietat de:

Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP
C. Barcelona, 26 
43840 Salou (Tarragona)
CIF B-43954478

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals s'exposen a l'USUARI al lloc web www.fincaseuropa.es en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l'USUARI introduir les seves dades sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP es trova inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, tomo 2439 de Sociedades, folio1, hoja número T39100, inscripción 1a. L'accés al lloc web de Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP implica, sense reserves, l'acceptació i el respecte a totes les condicions generals d'ús, que l'USUARI, afirma comprendre en la seva totalitat.

Per a qualsevol dubte que et pugui sorgir, posem a la teva disposició el següent correu electrònic:
pauferre@fincaseuropa.com

PRIMERA. Condicions d'accés i ús

La utilització del lloc web de Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, excepte si aquest USUARI desitja utilitzar la base de dades d'articles existents en www.fincaseuropa.es on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP prohibeix els següents:

 • Realitzar accions que es puguin produir al lloc web, o a través del mateix per altres mitjans qualsevol tipus de dany als sistemes de Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP o a tercers.
 • Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius (spamming) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing).

Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals -veure clàusula cinquena-.

SEGONA. Continguts

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

Així mateix, Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web sense cap tipus d'avís previ, tant al referent a continguts del website com a les condicions d'ús de la mateixes, que seran de obligat compliment.

 

Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pogués derivar-se de la navegació per la pàgina web, no fent-nos responsables dels possibles, i improbables danys que pogués patir l'usuari.

TERCERA. Drets d'autor i propietat intel·lectual

Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca, que inclou tant el nom com el logotip, sense el consentiment explícit de l'empresa. Queden reservats tots els drets.

A més, el lloc web de Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP -els continguts, la programació i el disseny del lloc web- es troben plenament protegits pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment explícit de Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP.

Així mateix Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP, no es fa responsable de qualsevol canvi, mal funcionament o aturada temporal del servei.

QUARTA. Cookies

Utilitzem cookies temporals i permanents per personalitzar la navegació. Les cookies temporals quedaran eliminades del teu ordinador cada vegada que tanquis el navegador.

Els nostres usuaris tenen la possibilitat de configurar el navegador de manera que aquest li informi de la recepció de les cookies i decidir que aquestes no quedin guardades al seu disc dur.

CINQUENA. Jurisdicció i llei aplicable

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Tarragona renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

SISENA.

En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Des de Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP respectem els teus drets d'intimitat i privacitat i protegim les dades personals que quedin registrades en aquesta pàgina web, és per això que ens comprometem a protegir la privacitat de les dades subministrades i a obligar als nostres proveïdors a treballar amb les mateixes condicions .

Aquesta política de privacitat s'aplica a totes les pàgines, seccions i subseccions del lloc web.

És per això que de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP t'informa que les dades personals obtingudes mitjançant els formularis situats en aquesta pàgina web seran incorporades als fitxers automatitzats sota la responsabilitat de Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP inscrits al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la seva correcta gestió contractual.

De la mateixa manera t'informem que es podran exercir els drets d'accés, rectificació i/o cancel·lació establerts en l'esmentada llei enviant un correu electrònic a la següent adreça: pauferre@fincaseuropa.com, o mitjançant carta a la següent adreça postal:

Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP
C. Barcelona, 26
43840 Salou (Tarragona).

En els formularis de la web únicament demanem dades obligatòries per a la realització de serveis en línia i d'acord amb la normativa de protecció de dades, únicament seran utilitzades amb finalitat estadística.

Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP mai vendrà, cedirà o llogarà les dades subministrades a tercers. Igualment totes les dades transferides es fan sota connexions segures, evitant d'aquesta manera tant possibles accessos no autoritzats, com alteracions, pèrdues o tractaments inadequats de la informació subministrada.

Acceptant aquesta Política de Privacitat, autoritzo a Fincas Europa Agencia Inmobiliaria, SLP el processament de les meves dades segons les condicions referides amb anterioritat. Aquesta autorització es pot revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol moment.

C/ Barcelona 26
43840
Salou (Tarragona)
 • FINCAS EUROPA
 • C/ Barcelona 26
 • 43840 Salou (Tarragona)
 • +34977351020
 • +34639727671

© FINCAS EUROPA 2019

Avisos legals